FAQ

Vragen over het Limburgs Klimaatfonds

Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap Limburgs Klimaatfonds?

 • in de statuten van de cvba, die u hier kan raadplegen
 • ondernemingsnummer is BE0843811017
 • op deze website
 • via het e-mailadres email
 • op het telefoonnummer +32 11 39 75 95

Wie controleert de jaarrekening van het Limburgs Klimaatfonds CVBA? 

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle aandeelhouders van Limburgs Klimaatfonds CVBA. Als u aandeelhouder bent, wordt u uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vindt minstens eenmaal per jaar plaats, meer bepaald op de laatste dinsdag van de maand mei.

Waar vind ik de statuten van het Limburgs Klimaatfonds?

Hier kan u de statuten rechtstreeks downloaden.

Vragen over aandelen

Hoe kan ik aandelen van het Limburgs Klimaatfonds kopen?

Dit kan via het inschrijvingsformulier dat u op deze website vindt.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?

Eén persoon kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van € 3.000. Dat komt neer op maximaal 30 aandelen van € 100 per aandeel. Een gezin met 2 ouders en 2 kinderen kan bijvoorbeeld 4 maal 30 aandelen kopen.

Ik wil meer dan 30 aandelen kopen. Kan dat écht niet?

Momenteel is de inschrijving beperkt tot 30 aandelen per aandeelhouder en dit om 3 redenen:

 1. Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed vindt het Limburgs Klimaatfonds het belangrijker om vele kleine aandeelhouders te hebben dan enkele grote aandeelhouders.
 2. We willen het risico per inschrijver beperken. De aankoop van een aandeel houdt steeds een risico in. Er is geen kapitaalsgarantie of opbrengstgarantie van toepassing.
 3. Wanneer u meer dan 30 aandelen koopt, bestaat de kans dat u roerende voorheffing moet betalen en dat u bijkomende roerende inkomsten moet vermelden in uw belastingsaangifte.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden.

Zijn er altijd aandelen van het Limburgs Klimaatfonds CVBA beschikbaar?

Neen. Er zijn enkel aandelen beschikbaar als de Raad van Bestuur het kapitaal open stelt. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe projecten waaraan het Limburgs Klimaatfonds de opgehaalde gelden tegen interest ter beschikking stelt.

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Nadat u zich heeft aangemeld als kandidaat aandeelhouder voor de aankoop van aandelen via het inschrijvingsformulier wordt u bij openstelling van het Limburgs Klimaatfonds per e-mail gevraagd om effectief in te tekenen als aandeelhouder. Dit kan u doen door betaling van het bedrag dat overeenkomt met de door u aangevraagde aandelen. Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt het Limburgs Klimaatfonds CVBA u een ondertekende bevestiging met vermelding van de aandelen. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?

Ja dat kan. Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik woon niet in Limburg. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Limburger kunt u aandeelhouder worden.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Als u in het buitenland gedomicilieerd bent dient u uw verzoek tot inschrijving te versturen naar email of schriftelijk naar het Limburgs Klimaatfonds CVBA, Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren.

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming, vereniging of organisatie?

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel "In te vullen door bedrijven / organisatie/ vereniging". Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie / vereniging.

Ik ben reeds aandeelhouder van een andere CVBA (bijvoorbeeld Limburg Wind CVBA), kan ik dan ook nog aandeelhouder worden van het Limburgs Klimaatfonds CVBA?

Ja dat kan.

Welke aandeelcategorieën zijn er bij Limburgs Klimaatfonds CVBA?

Zoals beschreven in de statuten, zijn er drie categorieën. A-aandelen zijn voorbehouden voor natuurlijke personen en rechtspersonen die zich inschrijven via deze website. B-aandelen zijn voorbehouden voor de drie oprichtende partners (LRM, Nuhma en LIMCOOP). C-aandelen zijn voorbehouden voor de leden van het Limburgs Klimaatparlement of andere rechtspersonen die een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Limburg. C-aandelen hebben een nominale waarde van € 1.000,00 en de intekening op C-aandelen gebeurt per schijf van 5 aandelen. Een aanvraag om in te tekenen op C-aandelen kunt u richten naar email.

Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder?

De aankoop van een aandeel houdt steeds een risico in. Er is geen kapitaals- of opbrengstgarantie van toepassing.

Vragen over dividend

Wat leveren aandelen van LIMBURGS KLIMAATFONDS cvba mij op? Hoeveel bedraagt het dividend?

Er wordt geen minimumdividend gegarandeerd. Het Limburgs Klimaatfonds streeft naar een jaarlijks dividend dat 1% hoger ligt dan het rendement van een spaarboekje. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Het Limburgs Klimaatfonds heeft een erkenningsaanvraag ingediend om lid te worden van de Nationale Raad voor de Coöperatie waardoor opbrengsten tot € 190 (aanslagjaar 2013, inkomsten 2012) voor particulieren vrijgesteld zullen worden van roerende voorheffing omdat het Limburgs Klimaatfonds CVBA een erkende coöperatieve vennootschap is. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.

Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Bestaat de garantie dat het dividend 1% hoger is dan het rendement van een spaarboekje?

Neen, er is geen garantie. Op basis van het financieel plan is het echter realistisch om gespreid over de jaren te komen tot een rendement dat 1% hoger ligt dan het rendement van een spaarboekje. Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Waarom een maximum dividend van 6%?

Het rendement van een erkende coöperatieve is wettelijk beperkt tot 6%. Limburgs Klimaatfonds heeft een erkenningsaanvraag ingediend.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juni – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Vragen over roerende voorheffing

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend

Limburgs Klimaatfonds heeft een erkenningsaanvraag ingediend waardoor opbrengsten uit dividenden vrijgesteld zullen worden van roerende voorheffing. Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) geldt een vrijstelling op roerende voorheffing tot een bedrag van € 190. Zolang u niet meer dan 30 aandelen koopt, overschrijdt u dit bedrag niet, zelfs bij een maximumrendement van 6% (6% op € 3.000 = 180).

Wat de personenbelasting betreft, is de regeling de volgende: zolang de som van alle uitgekeerde dividenden per belastingplichtige persoon niet hoger ligt dan € 190 (aanslagjaar 2013), is aangifte niet nodig.

 • Voorbeeld 1 – een gezin bestaande uit 2 partners – geen kinderen:
  Beide partners ontvangen elke een dividend van € 180 (samen € 360). Beide partners hebben voor het aanslagjaar 2012 elk recht op de vrijstelling van € 190 (samen € 380). In de aangifte dienen zij dus géén inkomsten uit dividenden te vermelden.
 • Voorbeeld 2 – een gezin bestaande uit 2 partners – 4 kinderen:
  Beide partners en de 4 kinderen ontvangen elk een dividend van € 180 (in totaal: € 1.080).

In de aangifte voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) vermelden ze € 700; namelijk: dividend - vrijstelling (elk €190) = (€ 1.080 - € 380) = € 700

Verlies ik als aandeelhouder van het Limburgs Klimaatfonds CVBA mijn vrijstelling van roerende voorheffing als ik ook in andere coöperaties investeer?

Nee, de vrijstelling voor roerende voorheffing wordt per coöperatieve vennootschap bekeken.

Wat de personenbelasting betreft, worden alle dividenden van alle gezinsleden samen bekeken. Alle roerende opbrengsten die € 190 overschrijden (of € 380 voor een 'fiscaal´ koppel) moeten worden aangegeven.

Vragen over termijn

Wat is de termijn van mijn aandelen?

Aandelen koopt u in principe voor minstens 5 jaar. Na 5 jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?

Na 5 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan het Limburgs Klimaatfonds CVBA. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2013 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2019.

Ik heb mijn aandelen na 5 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 5 jaar wachten om te kunnen uittreden?

Nee, nadat de termijn van 5 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden?

In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

in samenwerking met:

hands.be